Terug

Privacybeleid

Dit is de website van BALDUR-Garten GmbH

Ons postadres is:
Postbus 495
3330 AL Zwijndrecht

Vestigingsadres:
Albert-Einstein-Allee 4-6
64625 Bensheim
Duitsland

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is HRB 24458
Handelsregister Darmstadt Duitsland
Ons B.T.W.-nummer is DE 811577383

 

Privacy verordening

(versie 1.2; stand september 2021)

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)). Deze nieuwe Europese privacywet biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van consumenten. Navolgend willen wij u over de door BALDUR-Garten GmbH doorgevoerde verwerking van persoonsgegevens volgens deze nieuwe verordening (zie artikel 13 AVG) informeren. Lees onze privacy informatie zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen over deze privacy informatie heeft, kunt u te allen tijde vragen stellen aan het onder cijfer 2 aangegeven e-mailadres.

Inhoud

 1. Overzicht

 2. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon alsmede de privacyfunctionaris.

 3. Doel van de gegevensverwerking, regelgevingskader en gerechtvaardigd belang die door BALDUR-Garten GmbH of een derde vervolgd worden alsmede de categorieën van ontvangers.

  3.1. Weergeven van onze website oftewel applicatie
  3.2. Afsluiting, doorvoering of beëindigen van een contract
  3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
  3.4. Internetpresentatie en website optimalisering
  3.5. Klantenrekening
  3.6. Contactformulier

 4. Gegevensoverdracht naar derde landen

 5. Uw rechten

 6. Veiligheidsmaatregelen 

 

1. Overzicht

De navolgende privacyregeling informeert u over de aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens door BALDUR-Garten GmbH. Persoonsgegevens is informatie, die direct of indirect aan u als persoon toegeschreven kunnen worden of die u zijn toegewezen.

De gegevensverwerking door BALDUR-Garten GmbH kan hoofdzakelijk in drie categorieën worden onderverdeeld:

 • Voor de afwikkeling van het contract worden alle voor de uitvoering van een contract met BALDUR-Garten GmbH noodzakelijke gegevens verwerkt. Als er ook externe dienstverleners in de afwikkeling van het contract zijn verbonden, bv. een logistieke dienstverlener of een financiële dienstverlener, worden de gegevens in de benodigde omvang aan hen doorgegeven.  
 • De door ons verzamelde gegevens voor de afwikkeling van het contract worden ook gebruikt u van tijd tot tijd over nieuwe aanbiedingen en kortingen te informeren.
 • Met het oproepen van de website/applicatie van BALDUR-Garten GmbH wordt verschillende informatie tussen uw computer, laptop, tablet, smartphone en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan.  De op deze manier verzamelde informatie wordt o.a. daarvoor gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw computer, laptop, tablet, smartphone te laten zien.   

Volgens de richtlijnen van de AVG heeft u verschillende rechten, die u tegenover ons kunt doen gelden.  Hiertoe dient het recht, bezwaar tegen bepaalde gegevensverwerkingen, vooral gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, in te kunnen dienen. De mogelijkheid om bezwaar in te kunnen dienen is vetgedrukt.

Als u vragen heeft over onze privacyregeling, kunt u te allen tijde onze privacyfunctionaris contacteren. De contactgegevens treft u navolgend aan.

 

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens

Deze privacy informatie geldt voor de gegevensverwerking van BALDUR-Garten GmbH, Albert-Einstein-Allee 4-6, 64625 Bensheim, Duitsland (“verantwoordelijke functionaris”) en voor de volgende webpagina’s: www.baldur-garten.de, www.baldur-garten.at, www.baldur-garten.ch en www.baldur-nederland.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens van BALDUR-Garten GmbH is bereikbaar op het bovengenoemde adres, bij de afdeling privacy oftewel via datenschutz@baldur-garten.de.

 

3. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en gerechtvaardigd belang, die door BALDUR-Garten GmbH of een derde worden vervolgd, alsmede de categorieën van de ontvangers

3.1. Oproepen van onze website

Bij het oproepen van onze website/applicatie wordt door de op uw computer, laptop, tablet, smartphone gebruikte browser automatisch informatie aan de server van onze website/applicatie toegezonden en tijdelijk in een zogenaamd log-file opgeslagen. Hierop hebben wij geen invloed. De volgende informatie wordt daarbij ook zonder dat u iets onderneemt verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het aanvragende apparaat , toegankelijk voor internet,
 • de datum en het tijdstip van de toegang, 

 • de naam en de URL van het opgeroepen bestand, 

 • de website, die uit de oproep volgde  (Referrer-URL), 

 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer, laptop, tablet, smartphone, alsmede de naam van uw access-provider. 


De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres staat in artikel 6 lid 1 onder f AVG. Ons gerechtvaardigd belang kan worden afgeleid uit de hieronder opgesomde doeleinden van de verzameling van informatie. Wij willen hier nogmaals benadrukken dat uit de door ons verzamelde informatie geen directe gevolgtrekking over uw identiteit mogelijk is en door ons ook niet wordt getrokken.

Het IP-adres van uw computer, laptop, tablet, smartphone, alsmede de verder boven opgesomde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het waarborgen van een snelle en foutloze verbinding
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website 
 • de evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

De gegevens worden gedurende een periode van 48 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij voor onze website zogenaamde cookies, tracking tools, targeting procedures alsmede social media plug-ins. Welke procedures dit precies zijn en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt onder artikel 3.4 duidelijker uitgelegd. 

3.2. Afsluiting, uitvoering of beëindigen van een contract

3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van een contract  

De activiteit van BALDUR-Garten GmbH is de afzet van goederen en diensten. Hiermee samenhangend verwerken wij, voor het afsluiten, het uitvoeren en het beëindigen van een contract met u de noodzakelijke gegevens. Deze gegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam,
 • factuur- en afleveradres
 • e-mailadres
 • factuur- en betaalgegevens
 • evt. geboortedatum
 • evt. telefoonnummer

De rechtsgrondslag hiervoor staat in artikel 6 lid 1 onder b) AVG, dat betekent dat u ons de gegevens op basis van het contract tussen u en ons ter beschikking stelt. Voor de verwerking van uw e-mailadres zijn wij, op basis van een regeling in het burgerlijk wetboek (BW), verplicht u een elektronische orderbevestiging te sturen (artikel 6 lid 1 onder c) AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie onder 3.3) slaan wij de, voor de afwikkeling van het contract, verzamelde gegevens op tot na afloop van de wettelijke termijn oftewel na de mogelijke contractuele waarborg- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de informatie op basis van de wettelijk vastgelegde handels- en belastingtechnische termijn. Deze informatie wordt geblokkeerd bewaard.  Gedurende deze periode (regelmatig, 6 tot 10 jaar na het afsluiten van het contract) worden de gegevens slechts opnieuw verwerkt als onze boekhouding wordt gecontroleerd.

Voor de afwikkeling van het koopcontract zijn verder de volgende gegevensverwerkingen noodzakelijk:

Voor zover u voor een andere betaalwijze dan vooruitbetaling heeft gekozen, geven wij de noodzakelijke betaalgegevens door aan een door ons in opdracht gegeven betalingsdienst. Informatie over uw afleveradres om het koopcontract af te kunnen wikkelen, geven wij door aan een door ons in opdracht gegeven logistiek bedrijf. In enkele gevallen (bv. bij de bestelling van tuinmeubelen) leveren wij uw e-mailadres en evt. Uw telefoonnummer aan het door ons in opdracht gegeven logistiek bedrijf. Het logistiek bedrijf zal, voordat geleverd wordt, contact met u opnemen, om het aflevertijdstip mede te delen of om details, over de aflevering, met u af te stemmen. De rechtsgrondslag hiervoor staat in artikel 6 lid 1 onder b) AVG, dat betekent dat u ons de gegevens op basis van het contract tussen u en ons ter beschikking stelt. 

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende weergaven hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG geeft weer dat deze gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1 onder f) in principe mogelijk is en een gerechtvaardigd belang heeft. De duur van de opslag van zulke gegevens is niet streng geregeld, maar is daaraan georiënteerd of de opslag van gegevens voor reclamedoeleinden noodzakelijk is. Hoe in het geval van bezwaar wordt gehandeld, kunt u vinden onder 3.3.3.

3.3.1. Reclamedoeleinden van BALDUR-Garten GmbH en van derden.

Indien u met ons een contract heeft afgesloten wordt u als vaste klant behandeld. In dat geval verwerken wij uw contactgegevens, zonder hiervoor een concrete toestemming te hebben, om u op deze manier informatie over nieuwe producten te verstrekken. Als u een catalogus aanvraagt, verwerken wij uw contactgegevens om u de gewenste catalogus toe te sturen. Uw e-mailadres verwerken wij om u zonder concrete toestemming, informatie over onze en soortgelijke producten, te kunnen toezenden.

3.3.2. Interesse gerelateerde reclame         

Opdat u slechts reclame ontvangt die, waarvan wij denken, interessant voor u is, categoriseren en complementeren wij uw klantenprofiel met verdere informatie. Wij gebruiken hiervoor uw persoonlijke informatie (bv. Basisgegevens van uw klantenprofiel). Ons doel is het om u slechts informatie te verstrekken waarvan wij denken dat het voor u interessant kan zijn en u niet met oninteressante reclame lastig te vallen.   

3.3.3. Recht op bezwaar

Tegen de gegevensverwerking van bovengenoemde doeleinden, kunt u te allen tijde, zonder kosten voor het betreffende communicatiekanaal en ook voor de toekomst, bezwaar indienen. Hiervoor is het voldoende een e-mail of schriftelijk bezwaar aan het onder 2 genoemde contactadres te sturen.

Indien u een bezwaar heeft ingediend worden de betreffende contactgegevens voor verdere reclamedoeleinden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat het in bijzondere gevallen kan gebeuren dat u, ook nadat u bezwaar heeft ingediend, nog reclame ontvangt. Dit komt omdat wij reclame van tevoren moeten voorbereiden en niet dat wij uw bezwaar negeren. Hartelijk dank voor uw begrip. 

3.3.4. Het verzenden van de nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid, zich voor onze Newsletter aan te melden. Wij gebruiken de technologie van Inxmail en Selligent voor het automatische verzenden van de Newsletter per e-mail. Op basis van de registratie voor de newsletter heffen wij persoonsgebondene gegevens zoals de naam en het e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat bij het ingeven van het e-mailadres geen fouten zijn gemaakt, gebruiken wij het zgn. Double-Opt-In: de aanmelding voor de newsletter volgt pas na de succesvolle bevestiging van het e-mailadres door de ontvanger. Hiervoor ontvangt de ontvanger direct na het verzenden van het aanmeldingsformulier voor de newsletter een zgn. Double-Opt-In-Mailing met een bevestigingslink. Pas na het oproepen van de bevestigingslink volgt de aanmelding voor de newsletter. Als bewijs voor de geldige toestemming de newsletter te willen ontvangen, worden de datum en het tijdstip van het oproepen van de bevestigingslink, het IP adres van de betreffende gebruiker alsmede het e-mailadres van de ontvanger samen in een protocolbestand opgeslagen. Bij het aanmelden voor de newsletter wordt uw e-mailadres voor onze reclamedoeleinden gebruikt. Wij verzenden onze newsletter regelmatig, normaal gesproken wekelijks. De newsletter bevat informatie over ons assortiment, acties en kortingen. Ter optimering van ons aanbod gebruiken wij in onze newsletters het zgn. pseudonieme tracking. Hierbij worden reacties van de ontvanger (openen van de mail, het klikken op tekst- en beeldlinks, downloaden van foto’s met een e-mailprogramma) geregistreerd en opgeslagen voor statistische verwerking. Door het aanmelden voor de newsletter geeft u ons hiervoor uw toestemming.

Door het aanmelden voor de newsletter verwerken wij uw e-mailadres en uw naam om de newsletter te kunnen versturen. U geeft uw toestemming slechts aan onze firma (BALDUR-Garten GmbH). Wij geven uw e-mailadres niet aan derden.

Als u zich voor onze newsletter aanmeldt, geeft u toestemming dat wij uw gegevens, zoals het e-mailadres alsmede uw (indien u dat heeft aangegeven) voornaam, achternaam, geslacht mogen opslaan. Uw gegevens worden dan op basis van uw toestemming volgens art.6, lid 1a) van de AVG verwerkt.

De verwerking van uw elektronische gegevens wordt slechts op basis van uw toestemming gedaan. (Artikel 6, lid 1 onder a) AVG). U kunt uw, op deze manier, verleende toestemming te allen tijde, ook voor de toekomst, herroepen. Hiervoor is het voldoende een korte mededeling aan het onder 2 genoemde contactadres te sturen of u klikt op de „afmelden“ button aan het eind van elke nieuwsbrief.

3.4. Internetpresentatie en websiteoptimalisering  

3.4.1 Cookies & webbakken – algemene opmerkingen

Wij gebruiken op onze website zgn. Cookies. Wanneer het bij deze cookies om persoonlijke gegevens gaat, volgt het gebruik op basis van Artikel 6, lid 1 onder f) AVG. Ons belang, onze website te optimaliseren en u reclame te laten zien omdat u onze website bezoekt, is daarbij gerechtvaardigd net zoals in de hiervoor genoemde voorschriften. Cookies zijn kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw computer, laptop, tablet, smartphone worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies richten op het door u gebruikte apparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, trojanen of andere schadelijke software. In een cookie wordt informatie vastgehouden die ontstaan samen met het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent niet dat wij daardoor kennis van uw identiteit hebben. De cookies worden enerzijds gebruikt om het gebruik van ons aanbod beter aan u te kunnen laten zien. Zo gebruiken wij zgn. session-cookies om te kunnen zien dat u sommige pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht of dat u zich met uw klantenrekening heeft aangemeld. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch verwijderd. Daarnaast gebruiken wij, ook met het doel de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen, tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde, vastgelegde periode op uw computer, laptop, tablet, smartphone worden opgeslagen. Als u onze website dan opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder onze website heeft bezocht en wat u heeft ingegeven of heeft ingesteld, zodat u dit niet nogmaals hoeft te doen. 

Als u bij BALDUR-Garten GmbH een klantenrekening heeft en aangemeld bent oftewel de functie „aangemeld blijven“  heeft geactiveerd, wordt de in cookies opgeslagen informatie bij uw klantenrekening opgeslagen.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen met het doel de optimalisering van ons aanbod voor u te analyseren alsmede geïndividualiseerde informatie te tonen. Door deze cookies kunnen wij bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u al eerder onze website heeft bezocht. Deze cookies worden na een van tevoren vastgelegde periode automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat geen cookies op uw computer, laptop, tablet, smartphone worden opgeslagen of dat er steeds een opmerking verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangelegd. Het volledig deactiveren van cookies kan echter ook ten gevolge hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Hoelang een cookies blijft opgeslagen is afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt worden en is niet voor allen hetzelfde.

Een webbaken (web bug of ook “clear GIF”) zijn kleine ca. 1x1 pixel grote grafische afbeeldingen die in andere afbeeldingen, e-mails of webpagina’s enz. kunnen worden geplaatst, verborgen voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft. Webbakens versturen uw IP-adres, het internetadres van de bezochte webpagina URL, het tijdstip waarop het webbaken werd bekeken, het browsertype van de gebruiker, alsmede de van tevoren geplaatste cookie informatie van een webserver. Door het gebruik van zgn. webbakens op onze pagina’s, kunnen wij uw computer identificeren en het gebruik analyseren. (bv. reacties op onze reclame acties). Deze gegevens zijn anoniem en niet met persoonlijke gegevens van de gebruiker met een databank verbonden. Onder bepaalde omstandigheden gebruiken wij deze technologie ook in onze newsletter. Om webbakens op onze webpagina’s te vermijden kunt u tools zoals bv. webwasher, bugnosys of AdBlock gebruiken. Om webbakens in onze newsletter te vermijden, kunt u uw e-mailprogramma zo instellen dat in berichten de HTML weergave is uitgeschakeld. Webbakens worden ook vermeden als u uw e-mails offline leest.

3.4.2. Econda

Om onze website zo optimaal mogelijk en gericht op de behoefte te kunnen tonen, gebruiken wij de technologie van de econda GmbH (http://www.econda.de).  Door econda worden anoniem gegevens verzameld en opgeslagen alsmede uit deze gegevens gebruiksprofielen door middel van pseudoniemen aangemaakt om een internet browser opnieuw te herkennen. De op deze manier gemaakte gebruiksprofielen worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met gegevens gecombineerd waaruit uw identiteit zou blijken. IP-adressen worden direct na de verzending aan econda onherkenbaar gemaakt, zodat een toewijzing van gebruiksprofielen met IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen tegen de verzameling en de opslag van deze gegevens te allen tijde voor de toekomst een bezwaar indienen.

3.4.3. Google Analytics

Om onze website zo optimaal mogelijk en gericht op de behoefte te kunnen tonen, gebruiken wij op basis van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangelegd en cookies gebruikt. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • browser-type/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referrer-URL (de tevoren bezochte pagina),
 •  IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruiker,
 • tijdstip van opvragen

wordt aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om een verslag over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden diensten te verlenen en om marktonderzoek te doen zodat de website gericht op de behoefte kan worden getoond. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in hun opdracht verwerken. Er worden in elk geval geen andere gegevens van Google samen met uw IP-adres gebruikt. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is. (zgn. IP-masking)

U kunt de installatie van cookies door een speciale instelling van uw browser software voorkomen; wij wijzen u erop dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de registratie en de door uw gebruik van de website opgeslagen gegevens (incl. Uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens verhinderen door deze browser-add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren. Alternatief kunt u, in plaats van deze browser-add-on, vooral bij browser op mobiele apparaten, de registratie door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out cookie geplaatst die in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze website verhindert. Het Opt-Out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijderd, moet u dit Opt-Out cookie opnieuw plaatsen. Verdere informatie met betrekking tot de gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.4. Trusted Shops

Om het Trusted Shops waarborgzegel en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod van de door Trusted Shops gebruikte producten, voor de koper na een bestelling te kunnen tonen, is op deze website het Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Ons gerechtvaardigde belang is de behartiging van een optimale afzet van ons aanbod. Het Trustbadge en de daaraan verbonden diensten zijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln

Als het Trustbadge wordt opgeroepen slaat de webserver automatisch een zgn. server-logfile op. Dit onthoudt bv. uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de verzamelde hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider en documenteert de oproep. Deze gegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het eind van uw bezoek automatisch overgeschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops overgedragen, als u na het afsluiten van een bestelling de producten van Trusted Shops wenst te gebruiken of u reeds geregistreerd bent voor het gebruik daarvan. In dit geval heeft u met Trusted Shops een contract afgesloten.

3.4.5. Akanoo

Deze website gebruikt Akanoo, een webanalysedienst van de Akanoo GmbH. Akanoo gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer, laptop, tablet, smartphone, worden opgeslagen en die een analyse over het gebruik van de website mogelijk maakt. De door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt aan een server van Akanoo in Duitsland gezonden en daar opgeslagen. Akanoo gebruikt deze informatie in opdracht van de eigenaar van de website, om de website te analyseren, om een verslag hierover samen te stellen (gepseudonimiseerd gebruiksprofiel) en om verdere service aan te bieden die met het gebruik van de website en het internet te maken hebben. Akanoo zal in geen geval persoonlijke gegevens met het gepseudonimiseerd gebruiksprofiel verbinden. De verzameling en de opslag van de gegevens met het doel de website te analyseren kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen door de installatie van de cookies door een speciale instelling van uw browser software te verhinderen en reeds geplaatste cookies te verwijderen; wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij web-bugs niet gebruiken om zo ongemerkt gegevens aan derden en aan marketingplatforms door te geven.

U heeft de mogelijkheid Akanoo onder de volgende link te deactiveren of opnieuw te activeren: https://acc.akanoo.com/optOut

3.4.6. Exactag

De Exactag GmbH verzamelt en slaat, op deze website en de sub-pagina’s, gegevens op voor marketing en optimalisering. Met deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies en een techniek worden gebruikt, die „fingerprint“ wordt genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in een tussenbestand van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De fingerprint technologie slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser op in een speciale database zonder duidelijke gebruiksgegevens, zoals bv. Een IP-adres op te slaan. De cookies en/of de fingerprint kunnen de internetbrowser opnieuw herkennen. De door de Exactag technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, persoonlijke gegevens worden in principe niet verzameld. Om hier zeker van te zijn wordt in uw browser een cookie geplaatst. Dit cookie heeft de naam „exactag_new_ccoptout“ en wordt door „exactag.com“ geplaatst. Het mag niet verwijderd worden zolang de opslag van de gegevens ongewenst is. Als u de opslag van uw anoniem verzamelde bezoekersgegevens voor de toekomst wenst te herroepen, kunt u op deze LINK klikken.

3.4.7. Targeting

De volgende aangegeven en de door ons gebruikte Targeting maatregelen worden op basis van artikel 6, lid 1 onder f) AVG doorgevoerd. Met het gebruik van Targeting maatregelen willen wij er zeker van zijn dat u alleen reclame op uw computer, laptop, tablet, smartphone ontvangt, die werkelijk interessant voor u zijn of waarvan wij uitgaan dat deze interessant zouden kunnen zijn. Wij willen u niet met oninteressante reclame lastigvallen.

3.4.7.1. Onsite-Targeting

Op onze website wordt met behulp van cookies informatie ter optimalisering van het tonen van reclame verzameld en geanalyseerd. Deze informatie bevat bv. Informatie over de producten die voor u interessant waren. De verzameling en analyse is uitsluitend pseudoniem. Voor ons is het niet mogelijk u zo te identificeren. De verzamelde informatie wordt niet met persoonlijke gegevens gekoppeld. Aan de hand van deze informatie kunnen wij op onze website aanbiedingen laten zien, die interessant voor u zijn zoals dit uit het gebruik van onze website gebleken is. Het cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.

3.4.7.2. Re-Targeting

Deze website gebruikt Retargeting-Technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat internetgebruikers die onze website bezocht hebben voor hen interessante reclame ontvangt. Hierbij gaan wij ervan uit dat persoonlijke reclame interessanter is als onpersoonlijke reclame. De hiervoor noodzakelijke informatie wordt door de Retargeting Technologie verzameld en in de vorm van cookies op het apparaat van de websitebezoeker opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Als u niet geïnteresseerd bent aan gepersonifieerde reclame kunt u dit hier deactiveren:

 3.4.7.3. Herroepen-/Opt-Out-mogelijkheid

Naast de reeds beschreven deactiveringsmogelijkheden kunt u de beschreven Targeting technologie ook heel algemeen door een bepaalde cookie instelling in uw browser verhinderen. (vgl. ook 3.4.1) Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid voorkeursreclame hier te deactiveren. Na het oproepen van deze link worden in de toekomst geen tracking-cookies meer opgeslagen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid, de deactivering van de cookies in uw klantenrekening ongedaan te maken.

3.4.8. Social-Media-Plug-ins

Wij zetten op onze website op basis van artikel 6, lid 1 onder f) AVG Social Plug-ins van het sociale netwerk van Facebook om ons bedrijf hiermee bekender te maken. De daarmee verbonden reclamedoelstelling kan worden gezien als gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoording voor een gegevens beschermende afloop is door de aanbieder te garanderen. Het integreren van dit Plug-in door ons wordt met de zgn. twee-klik-methode gedaan om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

3.4.8.1. Facebook

Deze website gebruikt zgn. Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") wordt geleid. De Plugins zijn gekenmerkt door een Facebook-logo met de toevoeging „Sociaal Plug-in van Facebook „ oftewel „Facebook Social Plugin“. Een overzicht over dit Facebook Plugin en hoe dat eruit ziet vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins. Als u een pagina van onze website oproept, die een dergelijk Plugin heeft, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van het Plugin wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en in de website geïntegreerd. Door het integreren van het Plugin ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen ook als u geen Facebook account heeft of niet ingelogd bent bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in USA doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook account koppelen. Als u een interactie met het Plugin voert, bv. de „vind ik leuk“ knop aanklikt of een reactie schrijft, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en uw Facebook vrienden kunnen dat zien. Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een op de behoefte gerichte Facebook pagina te tonen. Daarvoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bv. om het gebruik van onze website met de op uw Facebook account zichtbare reclame te analyseren, andere Facebook gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om verdere, met het gebruik van Facebook verbonden diensten, aan te bieden. Als u niet instemt met het feit dat Facebook de over onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook de rechten en instellingsmogelijkheden van de klant ter bescherming van zijn privésfeer, vindt u bij Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

3.4.8.2. Facebook Pixel

Deze website gebruikt de actiepixels van bezoekers van Facebook om de conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere landen.

Op deze manier kan het gedrag van de paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties geëvalueerd worden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op zowel Facebookpagina’s en buiten Facebook. Als exploitant van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een zodanige toestemming werd gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van Cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de contractbepalingen van de Europese Commissie.

Details kunt u hier vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=relateden

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd worden naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG).

De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die we samen hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. U vindt de tekst van de overeenkomst onder:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv.verzoeken om informatie) rechtstreeks bij Facebook geldend maken met betrekking tot de gegevens die op Facebook worden verwerkt. Als u bij ons uw rechten als betrokkene geldend maakt, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

U kunt ook de remarketingfunctie "aangepaste doelgroepen" in het gedeelte van de advertentie-instellingen onder

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren.

Hiervoor dient u bij Facebook aangemeld te zijn.  

Als u geen Facebook account bezit, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

3.4.9. Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service om de veiligheid en beschikbaarheid van onze website te vergroten. Aanbieder: Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Door deze service te gebruiken willen we ervoor zorgen dat acties op onze website niet door bots worden geactiveerd. Hiervoor is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker aan Google door te geven. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het waarborgen van de veiligheid van de website en bescherming tegen spam en misbruik.

Google reCAPTCHA gebruikt een in de website ingebonden code, een zgn. Javascript, om daarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken, zoals bv. Cookies. De automatisch verzamelde informatie over het gebruik van deze website inclusief uw IP- adres worden over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in USA en daar opgeslagen. Verder worden andere) in uw browser opgeslagen cookies (afkomstig van Google) geanalyseerd door Google reCAPTCHA.

Persoonlijke gegevens afkomstig uit het ingevulde formulier worden niet afgelezen of opgeslagen.

U kunt het verzamelen van de door het Javascript oftewel het cookie en de op uw gebruik van de website geproduceerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen indien u in uw browserinstellingen die uitvoering van Javascripten of het plaatsen van cookies verbiedt. Wij wijzen u er echter op dat dit het functioneren van de aanbiedingen op onze website kan beperken. Verdere informatie over de gegevensbescherming door Google vindt u https://policies.google.com/privacy?hl=de..

3.4.10. Selligent

Om onze website zo optimaal mogelijk en gericht op de behoefte te kunnen tonen, gebruiken wij de technologie van de Selligent GmbH.  Door econda worden anoniem gegevens verzameld en opgeslagen alsmede uit deze gegevens gebruiksprofielen door middel van pseudoniemen aangemaakt om een internet browser opnieuw te herkennen. De op deze manier gemaakte gebruiksprofielen worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met gegevens gecombineerd waaruit uw identiteit zou blijken. IP-adressen worden direct na de verzending aan econda onherkenbaar gemaakt, zodat een toewijzing van gebruiksprofielen met IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen tegen de verzameling en de opslag van deze gegevens te allen tijde voor de toekomst een bezwaar indienen.

3.4.11. Google Tag Manager

Op onze website gebruiken wij  "Google Tag Manager", een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Tag Manager stelt ons als marketeers in staat om websitetags via één interface te beheren. De Google Tag Manager-tool, die de tags implementeert, is een cookievrij domein en verzamelt zelf geen persoonlijke gegevens. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een domein of cookie gedeactiveerd is, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende Google-websites:

Gegevensbeschermingsverklaring: https://policies.google.com/?hl=nl

Veelgestelde vragen Google Tag Manager: https://policies.google.com/faq?hl=nl

servicevoorwaarden Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/tag-manager/use-policy/

3.4.11. ​Usercentrics

Deze website gebruikt het Cookie-Consent-Tool van UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland („UserCentrics“), om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw computer, laptop, tablet, smartphone en om ze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Als u onze website bezoekt, worden gegevens aan Usercentrics doorgegeven, zoals bv. uw toestemming(en) oftwel het herroepen van uw toestemming(en) of uw IP-adres. Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of te kunnen herroepen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, u het Usercentrics-cookie zelf verwijderd of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is. De verplichte wettelijke bewaarplicht blijft daarbij onaangetast. Lees hier de informatie over gegevensbescherming van de serviceprovider: https://usercentrics.com/privacy-policy/. Via de volgende link kunt u uw voorkeur individueel samenstellen: https://www.baldur-nederland.nl/#cookiesettings

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een cookie-toestemmingsbeheerdienst voor websitebezoekers en, voor zover het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies wettelijk is vereist, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG.

3.4.12. SearchHub (CXP Commerce Experts GmbH)

Met behulp van SearchHub optimaliseren we automatisch de zoektermen die door onze gebruikers worden aangegeven, zodat onze zoekfunctie de meest geschikte producten kan leveren. Dit stelt ons in staat om, zelfs met typefouten of verschillende spellingen, het gewenste te vinden. Hierbij wordt ook een verschil gemaakt tussen geautomatiseerde zoekopdrachten (bots) en echte gebruikers.

Om de best mogelijke resultaten te behalen, verzamelen we de volgende gegevens:

- Willekeurig gegenereerde ID zonder persoonlijke referentie

- Zoekterm

- Adres van de pagina vanwaar de zoekopdracht is ingevoerd

- Suggesties van de zoekfunctie die door de gebruiker is geselecteerd

- Zoekresultaatfilters die door de gebruiker worden gebruikt

- Producten waarop geklikt wordt en het toevoegen aan de winkelwagen

- Bestelde producten

Hiervoor plaatsen we een sessiecookie, die wordt verwijderd na het verlaten van de pagina of uiterlijk bij het sluiten van de browser.

3.5. Klantenrekening

Om u bij uw aankoop het grootst mogelijke comfort te kunnen bieden, kunt u uw persoonlijke gegevens duurzaam in een met een password beveiligde klantenrekening opslaan. Het aanmaken van een klantenrekening is vrijwillig en volgt op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1 onder a) AVG. Na het aanleggen van een klantenrekening hoeft u uw gegevens niet opnieuw in te geven. Bovendien kunt u de opgeslagen gegevens in uw klantenrekening te allen tijde inzien en wijzigen.

Behalve de bij een bestelling gevraagde gegevens moet u voor het aanleggen van een klantenrekening een zelfgekozen password ingeven. Hiermee kunt u samen met uw e-mailadres toegang tot uw klantenrekening verkrijgen. Het is raadzaam uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet voor onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor passwords die zonder toestemming worden misbruikt, tenzij wij het misbruik veroorzaakt hebben. Wij wijzen u erop dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u zich actief afgemeld heeft. U heeft de mogelijkheid uw klantenrekening te allen tijde te verwijderen. Hiervoor moet u zich aanmelden bij uw klantenrekening. Op de pagina „mijn accountgegevens” vindt u onderaan links de button „account verwijderen“. Als u op deze button klikt, opent een Pop-up en u wordt gevraagd „wilt u uw account werkelijk wissen?“ Als u dan op de button „verwijderen“ klikt, wordt uw klantenrekening compleet verwijderd. Wij wijzen u er wel op dat daarmee niet direct de zichtbare gegevens van uw klantenrekening zijn verwijderd.

3.6. Contactformulier

Om snel en ongecompliceerd contact met ons op te kunnen nemen, bieden wij u ons contactformulier aan. Het gebruik van het contactformulier is vrijwillig en volgt op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1.1 onder f) AVG. Wij gebruiken de door u aangegeven gegevens om uw vragen te beantwoorden of om uw verzoek te behandelen. Er worden hierbij geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden verwijderd, als de betreffende kwestie afsluitend is afgehandeld.

 

4. Gegevensoverdracht naar derde landen

Het is mogelijk dat wij gebruik maken van dienstverleners en derde partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De doorgifte van persoonsgegevens naar dergelijke derde landen vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Artikel 45 AVG) of we hebben passende garanties gegeven om de gegevensbescherming te waarborgen (Artikel 46 AVG). Als er een adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie voor de doorgifte van gegevens naar een derde land, zullen we u daarop wijzen in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Bovendien kunnen gebruikers bij ons een kopie van de betreffende garanties verkrijgen, voor zover deze niet reeds in de gegevensbeschermingsverklaringen van de dienstverleners of derde aanbieders zijn opgenomen.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht
Naast het herroepingsrecht van uw toestemming aan ons, heeft u, als aan de wettelijke voorschriften is voldaan, tevens de volgende rechten:

 • Recht op duidelijke informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens volgens art. 15 AVG; u kunt vooral informatie verkrijgen over het doel van de gegevensverwerking, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorie van ontvangers waar uw gegevens worden getoond en zullen worden getoond, de vastgelegde opslagduur, de herkomst van uw gegevens als deze niet direct bij u zijn verzameld.
 • Recht op rectificatie en aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens volgens. art. 16 AVG,
 • Recht op „vergetelheid“ van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens art. 17 AVG voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijn of andere wettelijke plichten of het recht om de gegevens te bewaren moeten worden aangehouden, 

 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens art. 18 AVG, als de juistheid van uw gegevens in twijfel wordt getrokken, de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wenst dat de gegevens worden verwijderd; als de verantwoordelijke functionaris de gegevens niet meer nodig heeft, deze echter gebruikt moeten worden op grond van een vordering, uitoefening of verdediging van een juridische kwestie of als u op grond van art. 21 AVG een bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend,
 • Recht op dataportabliteit volgens art. 20 AVG, dat betekent het recht, dat speciale bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbaar, machine leesbaar formaat aan u kunnen worden overgedragen of aan een andere verantwoordelijke kan worden overgedragen.
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie. Over het algemeen kunt u zich hiervoor aan de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of de plaats waar wij gevestigd zijn, wenden.

5.2. Herroepingsrecht

Onder de voorwaarden van art. 21 lid. 1 AVG kan de verwerking van gegevens op grond van redenen, die uit de bijzondere situatie van de betroffen persoon zijn ontstaan, herroepen worden.

Dit algemene herroepingsrecht geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsinformatie beschreven verwerkingsdoelen die op basis van artikel 6, lid 1 onder f) AVG worden verwerkt. Anders als bij het op de gegevensverwerking van reclamedoeleinden gerichte speciale herroepingsrecht (zie hierboven 3.3.3) zijn wij bij het uitvoeren van dit algemene herroepingsrecht slechts verplicht als u ons hiervoor redenen van bijzonder belang kunt noemen. (bv. een mogelijke gevaar voor leven of gezondheid). Daarnaast heeft u de mogelijkheid zich te wenden aan de voor BALDUR-Garten GmbH toezichthoudende instantie of de gegevensbeschermingsfunctionaris van Hessen.

 

6. Veiligheid van gegevens

Alle door u persoonlijk doorgegeven gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden met de algemeen gebruikelijke en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer) overgedragen. SSL is een veilige en bewezen standaard, die bv. ook bij het internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige SSL verbinding onder andere aan de toegevoegde „s“ bij http (dus: https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slot symbool onderaan uw browser.

Wij gebruiken bovendien probate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen de toegang van onbevoegde derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

EU-Online conflictbemiddeling

Onlinebeslechting van consumentengeschillen volgens art. 14.1 ODR-VO: de Europese Commissie stelt een platform voor de onlinebeslechting ter beschikking, wat u via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. In verband hiermee zijn wij verplicht u naar ons e-mailadres te verwijzen. Dit luidt: conflictbemiddeling@baldur-nederland.nl. Wij doen ons best eventuele meningsverschillen, die onze overeenkomst betreffen, in onderlinge overeenstemming te regelen. Verder zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke beschlechtingsprocedure en kunnen u de deelname aan een dergelijke procedure ook niet aanbieden.

omhoog